Prywatność

Administrator danych osobowych oraz Podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych wprowadzanych bezpośrednio przez użytkowników tej strony internetowej jest Indesit Company SpA z siedzibą w Fabriano (Ancona), ul. Aristide Merloni, 47, 60044, w osobie jej tymczasowego dyrektora generalnego. Podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych jest Komitet Prywatności Indesit Company SpA (zwany dalej "Komitetem Prywatności"), który mieści się w siedzibie głównej Spółki.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej Indesit Company SpA jest dokonywane w biurze wyżej wymienionego Podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez wykwalifikowany personel wyznaczony do czynności tego rodzaju w ramach struktur organizacyjnych Podmiotu lub sporadycznie przez osoby wykonujące prace serwisowe i konserwatorskie.
Żadne dane osobowe wynikające z świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim ani publicznie z wyjątkiem danych osobowych użytkowników, którzy złożyli wniosek o przesłanie im materiałów informacyjnych oraz użytkowników, którzy subskrybują biuletyn; dane osobowe takich użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez nich żądanych.

Metody przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez urządzenia automatyczne jedynie przez czas konieczny do osiągnięcia celu, dla którego są gromadzone.
Zastosowanie znajdują szczególne środki bezpieczeństwa aby zapobiec utracie, bezprawnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych oraz dostępowi do nich przez osoby nieautoryzowane.

Prawa stron, których dane osobowe dotyczą

Strony, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie, czy takie dane istnieją, poznać ich zawartość i pochodzenie, sprawdzić ich poprawność, zażądać aktualizacji lub korekty tych danych (art. 7 włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003).
Na podstawie wskazanego przepisu, strony mają prawo zażądać usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, oraz w każdym przypadku do przeciwstawienia się, w przypadku istnienia uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu danych osobowych.
Takie wnioski należy kierować wyłącznie do Komitetu Prywatności na adres poczty elektronicznej: comitato.privacy@indesit.com.


Informacja ta, opublikowany na stronie http://www.indesitcompany.com podlega okresowej aktualizacji i/lub zmianom wymaganych przez prawo.